EduTrends Digitalitéit

EduTrends Digitalitéit

edutalk

D’Editioun 2024 vun EduTrends, der grousser Konferenz iwwer d’Tendenzen an der Educatioun, war voll a ganz op d’Digitalitéit axéiert.

EduTrends Digitalitéit ass e Podcast vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend, dee sech mat de Chancen an Erausfuerderunge vun der Digitalisatioun an der Bildungslandschaft a mat den digitale Kompetenze beschäftegt, déi an der Schoul entwéckelt ginn.

L’édition 2024 d’EduTrends, la grande conférence sur les tendances dans l’éducation, était entièrement dédiée à la digitalité.

EduTrends Digitalitéit est un podcast du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse qui aborde les chances et les défis de la digitalisation dans le monde éducatif ainsi que les compétences digitales développées à l’école.

  • Nombre d'épisodes: 2
  • Dernier épisode: 2024-06-21
  • Éducation

Où pouvez-vous écouter?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Épisodes

Questions & Answers

Combien y a-t-il d'épisodes de EduTrends Digitalitéit ?

Il y a 2 épisodes disponibles de EduTrends Digitalitéit.

De quoi parle EduTrends Digitalitéit ?

Nous avons classé EduTrends Digitalitéit comme :

  • Éducation

Où pouvez-vous écouter EduTrends Digitalitéit ?

EduTrends Digitalitéit est disponible, entre autres, sur :

  • Spotify
  • Apple Podcasts
  • Podtail
  • Google Podcasts

Quand EduTrends Digitalitéit a-t-il commencé ?

Le premier épisode de EduTrends Digitalitéit dont nous disposons est sorti le 14 juin 2024.

Qui crée le podcast EduTrends Digitalitéit ?

EduTrends Digitalitéitest produit et créé par edutalk.